Güler Yüzler Derneği

Site Kullanım Koşulları

1. Taraflar

1.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) Keçiören Ankara TÜRKİYE adresinde faaliyette bulunan [*] Güler Yüzler Derneği tarafından yönetilmekte olan www.guleryuzlerdernegi.org içerisinde yer alan internet sitesinden faydalanan Bilgi Alma Amaçlı Ziyaret Sahibi Kişiler (“Kullanıcı”) arasında akdedilmektedir,

 

1.2. Kullanıcılar www.guleryuzlerdernegi.org Kullanıcı Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) kendileri tarafından onaylanması ile yürürlüğe gireceğini ve bu koşullara uygun davranmakla yükümlü olduklarını bilmektedirler. 

 

1.3. Güler Yüzler ve Kullanıcılar ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 

2. Tanımlar

“Platform”; Site kapsamında yer alan, çeşitli konulardaki faaliyetler hakkında bilgilenmek isteyen kişiler ve kurumların ziyaret etmesini imkan sağlayan sağlayan dijital platformu,

 

“Kullanıcı” veya “Ziyaret Sahibi Kullanıcı”; Ziyaret sahibi olarak Platform’dan yararlanmak üzere Site’yi kullanan kişiyi, 

 

“Site”;www.guleryuzlerdernegi.org adresi üzerinden hizmet vermekte olan web sitesini ifade eder. 

 

3. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

Güler Yüzler, Site üzerinde; Türkiye temelinde kişiler veya kurumlar tarafından dernek faaliyetlerini öğrenme, Platform’da yine kişiler veya kurumlar tarafından sistematik bir şekilde güncel tabanlı olarak toplanması, açıklanması, ve böylelikle söz konusu çalışmaların gerekli kurum/kuruluş veya özel kişiler tarafından öğrenilmesinin kolaylaştırılması ile hizmet sunan bir web sitesidir.

 

İşbu Sözleşme’nin konusu; Ziyaret Sahibi Kullanıcılar’ın söz konusu Platform’dan yararlanmasına ilişkin hüküm ve koşulları belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlenmesidir.  

 

Site’de Güler Yüzler tarafından yapılan kullanıma, içeriklere, Platform’a ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. İşbu sözleşmenin Kullanıcı tarafından kabulü ile Kullanıcı Site’de yer alan ve yer alacak olan Güler Yüzler tarafından yapılan kullanıma, içeriklere, web sitesime ve kendisi de dahil olmak üzere diğer Kullanıcı’lara yönelik her türlü beyanı da peşinen kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

4. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

4.1 Site’de bulunan üyelik formunun talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurulması ve/veya Kullanıcı’nın [*] hesabı üzerinden giriş yapması ve işbu sözleşmenin kabul edilmesi ile Kullanıcı statüsü başlamaktadır. Kullanıcı statüsünün kazanılması için başvuruda bulunan gerçek kişi kullanıcının  [18 ] yaşından büyük olması gereklidir.   

 

4.2 Güler Yüzler tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Kullanıcı başvurularını reddedebilir veya Kullanıcı başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. Güler Yüzler, işbu sözleşme ve Site’de belirtilen kural ve koşullara aykırılık, Kullanıcı başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Kullanıcı başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Kullanıcı hakkında şikâyetler alınması veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun Güler Yüzler tarafından risk olarak değerlendirilmesi ve benzeri sebepler de dâhil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek Kullanıcı statüsüne son verebilir.

 

4.3 Kullanıcı, Site’nin kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dâhil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. 

 

4.4 Kullanıcı, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez.

 

4.5 Kullanıcı, Site’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Site’de zaman zaman yayınlanabilecek koşullara, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır. Aksi halde Kullanıcı’nın işbu maddede yer alan davranışları nedeniyle Güler Yüzler'e yöneltilebilecek her türlü talepte Güler Yüzler'in hiçbir sorumluluğu olmayacak olup, tüm sorumluluk tamamen Kullanıcı’da olacaktır. Bu maddede bahsi geçen her neviden talepler nedeniyle Güler Yüzler'in her ne nam ve ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat, ücret vb. niteliklerde ödemeler ile karşı karşıya kalması halinde, bu talepler derhal Güler Yüzler tarafından Kullanıcı’ya yöneltilecek ve Kullanıcı da bu talepleri ilk talepte derhal nakden ve defaten karşılayacaktır. 

 

4.6 Kullanıcı, hesabında yer alan veya Site’ye kendisi tarafından yüklenen bilgi ve içeriklerin tam, doğru ve hukuka uygun olduğunu, ihtiyacı tüm boyutları ile olduğu gibi yansıttığını, yanıltıcı olmadığını, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira, tehdit veya taciz gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu bilgi ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları ve kişilik hakları da dahil olmak üzere herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu madde başta olmak üzere Kullanıcı tarafından Site’ye yüklenen ve işbu Sözleşme ile Site’de yer alan diğer koşul ve şartlara aykırı bilgi ve içerikler Site’den kaldırılabilecek, bu tür içerikler nedeniyle Kullanıcı’nın web sitesinden faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir.

 

4.7 Site’nin kullanımından kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı girmiş olduğu kullanıcı girişi ile uyulması gerekli genel veya özel bir mevzuat, yönetmelik, tebliğ, genelge vs. düzenleme var ise bunlara uygun hareket edilmesinden bizzat sorumludur. Kullanıcı’nın Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler, açıkladığı bilgiler ve talep ettiği isteklerin gerçek olmaması ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan sorumludur. 

 

4.8 Kullanıcı Site’de yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikler için Site’ye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder. 

 

4.9 Platform’da bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Güler Yüzler’e aittir. Platform’un tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Platform’dan faydalanmanın ötesinde kullanılması, Platform dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcıların (i) Platform’un güvenliğini tehdit edebilecek, Platform’un çalışmasını veya diğer kullanıcıların Platform’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Platform’a bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Platform’da yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Platform’un genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Platform ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Platform’un ve ilgili yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması, (v) site içerisindeki (var ise) kullanıcı yorumlarına referans kodu, porno içerik, siyasi nitelikte mesaj, başka bir uygulamanın tanıtımı ya da reklam gönderilmesi veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Platform sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

 

4.10  Kullanıcı, profilinde veya diğer Kullanıcı, destekçi veya gönüllüler ile  olan iletişiminde ticari tekliflere ve reklamlara yer vermeyecek olup; işbu sözleşmenin detaylandırıldığı üzere Kullanıcı Platform’u hiçbir şekilde ticari amaçlarla ve/veya gelir elde etme amacıyla kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt beyan eder. 

 

4.11  Kullanıcı, gerek yukarıda belirtilen şekillerde gerekse başka yöntemlerle Platform ile rekabet etmeyecek, Platform ile rekabet eden üçüncü taraflara destek vermeyecektir.

 

5. Güler Yüzler’in Hak ve Yükümlülükleri

5.1 Güler Yüzler’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik Politikası ve Site üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Site’yi yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Güler Yüzler tarafından Sözleşme, Gizlilik Koşulları ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Site’nin kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır. 

 

5.2 Kullanıcı tarafından Site’ye sağlanan bilgi ve içeriklere ilişkin düzenlemeler Gizlilik Koşulları kapsamında düzenlenmekte olup, Güler Yüzler Kullanıcı bilgilerini işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsam dışında kullanamaz ve üçüncü kişilere açıklayamaz. Site’de toplanan bilgiler, Güler Yüzler tarafından işbu sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaç ve faaliyetlerin yerine getirilmesi için yeterli sürede saklanacak ve bu bilgilere yetkili kişiler tarafından erişim sağlayabilecektir. Güler Yüzler, ayrıca Kullanıcı tarafından sunulan bilgileri kullanıcı profili oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ve kendi faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir. Kullanıcı işbu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte Güler Yüzler’in bu maddede geçen kullanımlarına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

5.3 Güler Yüzler, Kullanıcı bilgilerinin kaybı, değişimi, kötüye kullanılması ile bu bilgilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Ancak bu husus, Güler Yüzler'in bilgi güvenliği ile ilgili olarak herhangi bir taahhüdü bulunduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. Site’nin kullanımına ilişkin risk, Kullanıcılar’a aittir.

 

6. Platform ile Koşullar

6.1 Güler Yüzler, web sitesi ile Kullanıcı’lara ihtiyaçların giderileceğine dair herhangi bir taahhüt vermemekte olup, web site kapsamında sunulan hizmet sadece ihtiyaç sahipleri ile söz konusu ihtiyacı giderebilecek imkân ve şartlara sahip kişi ve/veya firmaların veya ihtiyacın aktif katılım sureti ile giderilmesini sağlayacak gönüllülerin birbirleri ile eşleşmesinin ve birbirlerinden haberdar olmalarının sağlanmasıdır. 

 

6.2 Platform içerisinde Kullanıcı “profil” bölümünde paylaşabileceği kişisel bilgiler doğrultusunda yaşanabilecek aksaklıklardan Kullanıcı sorumludur.

 

6.3 Kullanıcılar’ın profillerinde belirttikleri bilgilerin yanlış veya eksik oluşu durumunda Güler Yüzler’in hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Kullanıcı, bu kapsamdaki talep ve şikâyetlerinin muhatabının Güler Yüzler olmadığını, Güler Yüzler’ın işbu maddede yazılı nedenlerle dolayı herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, bu kapsamdaki her türlü talep ve şikayetini ilgili tarafa ileteceğini kabul, beyan ve beyan taahhüt eder. 

 

6.4 Site’de Kullanıcılar tarafından girilen yorumlar, Plaform’un izin verdiği ölçüde yapılan Site içerisinde yer alan uygulamalar ve diğer hizmetler için  yapılan puanlamalar ve Kullanıcılar’ın Site ve Platform üzerinden yürütülen sosyal yardım faaliyetiyle ilgili paylaşmış oldukları izlenimleri Kullanıcı’nın sorumluluğunda olacak olup, girilen yorumlar, yapılan puanlamalar ve paylaşılan izlenimlerle ilgili hiç bir suretle Güler Yüzler’e sorumluluk atfedilmeyecektir.
 
Yorumlar, puanlamalar, izlenimler, ihtiyaç kayıtları, destek kayıtları, üyelik kayıtları gibi Kullanıcı tarafından oluşturulan kayıtlar; Güler Yüzler tarafından gösterimden herhangi bir sebep göstermeksizin silinebilir, kaldırılabilir veya arşiv olarak saklanabilir.
 
Kullanıcılar’ın Site ve Platfrom’da yer alan yorumları, puanlamaları ve izlenim açıklamaları nedeniyle 3. bir kişi ve/veya kurumun kişilik hakları ve diğer hukuki menfaatlerinin ihlale uğraması ve bu nedenle Güler Yüzler’den Kullanıcı’ya ilişkin kayıtların resmi yollardan talep edilmesi halinde, söz konusu kayıtlar Kanun’larda belirtilen şekilde ilgili resmi makam ile paylaşılabilir.

 

6.5 Platform’un kurumsal ihtiyaçlar, özel tanıtım ve kampanyalar dahilinde kullanılması Güler Yüzler ile ilgili kurum arasında akdedilecek sözleşmelere göre mümkün olabilecektir. Kurumsal ihtiyaçlar ile özel tanıtım ve kampanyalar dahilinde Platform’un kullanılması ile ilgili kural ve koşullar Site’de ayrıca belirtilecektir. 

 

7. Sorumluluğun Sınırlandırılması 

7.1 Güler Yüzler, Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Güler Yüzler, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Site’ye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da Site’nin kullanılması ile Güler Yüzler'in kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir. 

 

7.2 Kullanıcı, Site’de paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup, bu bilgilere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Kullanıcı’ya iletilecek yahut rücu edilecektir. Kullanıcı, Güler Yüzler'in diğer Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler de dahil olmak üzere Site üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orjinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, Kullanıcı’ya ait bilgilerin hukuka uygun olarak üçüncü kişiler tarafından Site’de veya sair mecralarda paylaşılabileceğini, söz konusu bilgiler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Güler Yüzler'in sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve beyan taahhüteder.

 

7.3 Kullanıcı, Site üzerinden Güler Yüzler'in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmeti veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Güler Yüzler’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve beyan taahhüt eder.

 

7.4 Kullanıcı, site Site ve Platform’un kullanımı sayesinde gerçekleştirilen isteklere ilişkin olarak Güler Yüzler’den hangi ham altında olursa olsun herhangi bir şekilde talepte bulunmayacağını, herhangi bir Kullanıcı’nın site üzerinde hesap açmış olmasının, (var ise) Kullanıcı’ya ilişkin yorumların Güler Yüzler'in Kullanıcı’yı onayladığı, önerdiği, garanti verdiği ve desteklediği şeklinde yorumlanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Güler Yüzler, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Site’nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızı, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Site ve site kapsamındaki özellikler ve sair içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in Güler Yüzler'in bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Şirket Güler Yüzler, işbu sözleşme kapsamında ihtiyaca elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. 

 

7.5 Kullanıcı, Site ve Site üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Güler Yüzler'in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul,ve beyan ve taahhüt eder.

 

7.6 Kullanıcı, Güler Yüzler'in Site’ye virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Site’den yahut Site’ye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir. 

GÜLER YÜZLER DERNEĞİ BAŞKANLIĞI

Güler Yüzler, sürdürülebilir kalkınmaya artı değerler katan, projeler uygulayıp geliştiren, küresel hedefleri destekleyen kalkınma dostu bir sivil toplum kuruluşudur. 2015'den bu yana Türkiye'nin dört bir yanındaki onlarca gönüllüsü ile din, dil, ırk, cinsiyet, siyasi görüş ayrımı yapmaksızın toplumdaki tüm bireylere ve artı olarak dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetler gerçekleştirir. 

  • Instagram GÜLER YÜZLER DERNEĞİ
  • Twitter GÜLER YÜZLER DERNEĞİ
  • LinkedIn - GÜLER YÜZLER DERNEĞİ
  • Facebook GÜLER YÜZLER DERNEĞİ
  • YouTube - Güler Yüzler Derneği
  • SoundCloud'a - Güler Yüzler Derneği